top of page

Groupe de Magali D Rojas

Public·7 membres
Groin Sorokin
Groin Sorokin

Manuali i Cmimeve te Ndertimit: Nje Udherrfyes i Dobishem per Sektorin e NdertimitManuali I Cmimeve Te Ndertimit: Cfare eshte dhe Si te Perdoret?
Manuali I Cmimeve Te Ndertimit eshte nje udherrefyes i cmimeve per zetat e punimeve ne ndertim, i cili unifikon metodologjine e llogaritjes se kostos se ndertimit, bazuar tek te dhenat per cmimet mesatare te materialeve te ndertimit dhe cdo ze punimesh dhe preventivat qe do te deklarojne subjektet. Manuali I Cmimeve Te Ndertimit eshte nje sistem i integruar i informatizuar, i cili lehteson veprimtarine e subjekteve publike apo private, si dhe kontrollin tekniko-financiar ne fushen e ndertimit.
Manuali I Cmimeve Te NdertimitlPse eshte i rendesishem Manuali I Cmimeve Te Ndertimit?
Manuali I Cmimeve Te Ndertimit eshte i rendesishem per disa arsye:


 • Ai siguron nje baze te perbashket per llogaritjen e kostos se ndertimit, duke shmangur abuzimet dhe manipulimet me cmimet. • Ai rrit transparencen dhe konkurrencen ne tregun e ndertimit, duke favorizuar subjektet me ofertat me te mira dhe me te besueshme. • Ai ndihmon ne planifikimin dhe monitorimin e buxhetit te projekteve te ndertimit, duke reduktuar rrezikun e devijimeve dhe korrupsionit. • Ai kontribuon ne rritjen e cilesise dhe standardeve te ndertimit, duke garantuar respektimin e normave teknike dhe ligjore.Si te perdoret Manuali I Cmimeve Te Ndertimit?
Per te perdorur Manuali I Cmimeve Te Ndertimit, duhet te keni nje llogari ne portalin e-Albania, ku mund te aksesoni sistemin e integruar. Ne portal mund te gjeni te gjitha te dhenat per cmimet mesatare te 4 (kater) elementeve te struktures se kostos: pagat baze dhe shtesen mbi pagen, materialet, transportin dhe makinerite. Gjithashtu, mund te gjeni analizat teknike te cmimeve mesatare per cdo ze pune ne ndertim, per materialet e reja dhe/ose per teknologjite e reja. Per cdo objekt qe doni te ndertoni ose te rinovoni, duhet te hartoni nje preventiv/situacion nepermjet sistemit te integruar te manualit te cmimeve. Preventivi/situacioni duhet te jete i detajuar dhe i sakte, duke perfshire cdo ze pune dhe material qe do te perdorni. Pas hartimit te preventivit/situacionit, duhet ta dergoni ne njesine e qeverisjes vendore per aprovim. Njesia e qeverisjes vendore do ta verifikoje preventivin/situacionin bazuar tek manuali i cmimeve dhe do ta aprovoje ose refuzoje ate.


Ku mund ta gjeni Manuali I Cmimeve Te Ndertimit?
Manuali I Cmimeve Te Ndertimit eshte botuar ne Fletoren Zyrtare nr. 125, date 21 korrik 2015. Mund ta shkarkoni ne format PDF nga faqja zyrtare e Qendres se Botimeve Zyrtare: www.qbz.gov.al. Gjithashtu, mund ta gjeni ne portalin e-Albania: www.e-albania.al. Per cdo pyetje ose informacion shtese, mund t'ju drejtoheni Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise: www.mie.gov.al.


Cilat jane avantazhet dhe disavantazhet e Manualit I Cmimeve Te Ndertimit?
Manuali I Cmimeve Te Ndertimit ka disa avantazhe dhe disavantazhe, te cilat duhet te njihen dhe te vleresohen nga subjektet qe operojne ne fushen e ndertimit. Disa prej tyre jane:


Avantazhet
 • Manuali I Cmimeve Te Ndertimit ofron nje baze te unifikuar dhe te besueshme per llogaritjen e kostos se ndertimit, duke shmangur abuzimet dhe manipulimet me cmimet. • Manuali I Cmimeve Te Ndertimit rrit transparencen dhe konkurrencen ne tregun e ndertimit, duke favorizuar subjektet me ofertat me te mira dhe me te besueshme. • Manuali I Cmimeve Te Ndertimit ndihmon ne planifikimin dhe monitorimin e buxhetit te projekteve te ndertimit, duke reduktuar rrezikun e devijimeve dhe korrupsionit. • Manuali I Cmimeve Te Ndertimit kontribuon ne rritjen e cilesise dhe standardeve te ndertimit, duke garantuar respektimin e normave teknike dhe ligjore. • Manuali I Cmimeve Te Ndertimit lehteson veprimtarine e subjekteve publike apo private, si dhe kontrollin tekniko-financiar ne fushen e ndertimit, duke u ofruar nje sistem te integruar dhe te informatizuar.Disavantazhet
 • Manuali I Cmimeve Te Ndertimit mund te kete nje periudhe adaptimi te gjate dhe te veshtire nga subjektet qe operojne ne fushen e ndertimit, pasi kerkon nje ndryshim te metodologjise se llogaritjes se kostos se ndertimit. • Manuali I Cmimeve Te Ndertimit mund te jete i papajtueshem me disa sisteme ekzistuese te llogaritjes se kostos se ndertimit, si psh. sistemet e financuara nga donatore apo organizata nderkombetare. • Manuali I Cmimeve Te Ndertimit mund te mos reflektoje plotesisht realitetin e tregut te ndertimit, pasi bazohet tek cmimet mesatare te materialeve te ndertimit dhe cdo ze punimesh, te cilat mund te variojne ne baze te zones, kohes, furnizuesit apo cilisise. • Manuali I Cmimeve Te Ndertimit mund te krijoje konflikte ose mosmarreveshje midis subjekteve qe operojne ne fushen e ndertimit, pasi mund te kete interpretime apo aplikime te ndryshme te manualit nga ana e tyre. • Manuali I Cmimeve Te Ndertimit mund te jete i paqarte ose i pavlefshem per disa zera pune ne ndertim, qe kane karakteristika specifike ose unike, si psh. zera pune qe kane lidhje me trashigimine kulturore apo monumentet historike.Si te pergatiteni per te perdorur Manuali I Cmimeve Te Ndertimit?
Per te perdorur Manuali I Cmimeve Te Ndertimit ne menyre efikase dhe korrekte, duhet te pergatiteni mire dhe te keni ne dispozicion disa burime dhe mjete te nevojshme. Disa prej tyre jane:


 • Nje llogari ne portalin e-Albania, ku mund te aksesoni sistemin e integruar te manualit te cmimeve. Per te krijuar nje llogari, duhet te plotesoni nje formular me te dhenat tuaja personale dhe te verifikoni identitetin tuaj me nje dokument ose nje kartele SIM. • Nje kompjuter ose nje pajisje tjeter qe mund te lidhet me internet dhe qe mund te hapni faqen e portalit e-Albania. Ju duhet gjithashtu nje program qe mund te lexoje dhe te shkruaje dokumente ne format PDF, si psh. Adobe Acrobat Reader. • Nje printer ose nje skaner qe mund te printoni ose skanoni dokumentet qe ju duhen per te hartuar ose per te derguar preventivat/situacionet. Ju duhet gjithashtu nje email ose nje numer telefoni qe mund te pranoni konfirmimet ose notifikimet nga njesia e qeverisjes vendore. • Nje projekt i detajuar dhe i sakte i objektit qe doni te ndertoni ose te rinovoni, i cili perfshin planimetrien, strukturen, instalimet, materialet dhe zbatimin e normave teknike dhe ligjore. Ju duhet gjithashtu nje liste e plote dhe e azhornuar e materialeve dhe zereve pune qe do te perdorni. • Nje njohuri e mire e manualit te cmimeve dhe metodologjise se llogaritjes se kostos se ndertimit. Ju duhet gjithashtu nje aftesi per te perdorur sistemin e integruar dhe per te hartuar preventivat/situacionet ne menyre korrekte dhe efikase.Ku mund ta gjeni ndihme ose informacion shtese per Manuali I Cmimeve Te Ndertimit?
Nese keni ndonje pyetje, veshtiresi ose sugjerim per Manuali I Cmimeve Te Ndertimit, mund ta gjeni ndihme ose informacion shtese ne keto burime:


 • Faqja zyrtare e Qendres se Botimeve Zyrtare: www.qbz.gov.al. Ketu mund ta shkarkoni manualin ne format PDF dhe ta lexoni online. Gjithashtu, mund ta porosisni manualin ne format letre me pagese. • Portali e-Albania: www.e-albania.al. Ketu mund ta aksesoni sistemin e integruar te manualit te cmimeve dhe ta perdorni per te hartuar preventivat/situacionet. Gjithashtu, mund ta gjeni informacion rreth procedurave dhe dokumenteve qe ju duhen per regjistrimin dhe verifikimin tuaj. • Ministria e Infrastruktures dhe Energjise: www.mie.gov.al. Ketu mund ta gjeni informacion rreth fushes se ndertimit, ligjeve dhe normave qe e rregullojne ate, si dhe kontakte dhe adresa te institucioneve perkatese. • Shoqata e Ndertuesve: www.shnd.al. Ketu mund ta gjeni informacion rreth aktiviteteve dhe sherbimeve qe ofron shoqata per anetaret e saj, si dhe lajme dhe artikuj rreth tregut dhe zhvillimit te ndertimit. • Keshillat profesionale: Nese keni nevoje per keshillim profesional ose teknik rreth projektit tuaj apo manualit te cmimeve, mund t'ju drejtoheni nje inxhinieri, arkitekti apo eksperti tjeter qe ka njohuri dhe pervoje ne fushen e ndertimit.Cfare duhet te keni parasysh kur perdorni Manuali I Cmimeve Te Ndertimit?
Perdorimi i Manuali I Cmimeve Te Ndertimit kerkon nje pergjegjesi dhe nje kujdes te vecante nga ana e subjekteve qe operojne ne fushen e ndertimit. Disa prej gjerave qe duhet te keni parasysh kur perdorni manualin jane:


 • Te respektoni ligjet dhe normat qe rregullojne fushen e ndertimit, si dhe te siguroni cilesine dhe sigurine e objekteve qe ndertoni ose rinovoni. • Te jeni te sinqerte dhe te sakta ne deklarimin e cmimeve dhe kostove te ndertimit, duke mos bere abuzime apo manipulime me manualin. • Te perdorni manualin si nje udherrefyes dhe nje reference, por jo si nje dogme apo nje detyrim. Ju mund te perdorni edhe burime te tjera te besueshme per te llogaritur kostot e ndertimit, nese ato jane me te perputhshme me realitetin e projektit tuaj. • Te jeni te hapur per te mesuar dhe per te permiresuar metodologjine tuaj te llogaritjes se kostos se ndertimit, duke u bazuar tek eksperienca dhe praktikat me te mira ne fushen e ndertimit. • Te jeni te gatshem per te bashkepunuar dhe per te komunikuar me njesite e qeverisjes vendore, institucionet perkatese dhe subjektet e tjera qe operojne ne fushen e ndertimit, duke zgjidhur cdo konflikt ose mosmarreveshje ne menyre konstruktive.Perfundim
Manuali I Cmimeve Te Ndertimit eshte nje instrument i dobishem dhe i rendesishem per subjektet qe operojne ne fushen e ndertimit. Ai ofron nje baze te unifikuar dhe te besueshme per llogaritjen e kostos se ndertimit, duke rritur transparencen dhe konkurrencen ne tregun e ndertimit. Ai gjithashtu ndihmon ne planifikimin dhe monitorimin e buxhetit te projekteve te ndertimit, duke reduktuar rrezikun e devijimeve dhe korrupsionit. Ai kontribuon ne rritjen e cilesise dhe standardeve te ndertimit, duke garantuar respektimin e normave teknike dhe ligjore. Ai lehteson veprimtarine e subjekteve publike apo private, si dhe kontrollin tekniko-financiar ne fushen e ndertimit, duke u ofruar nje sistem te integruar dhe te informatizuar. Perdorimi i Manuali I Cmimeve Te Ndertimit kerkon nje pergjegjesi dhe nje kujdes te vecante nga ana e subjekteve qe operojne ne fushen e ndertimit. Ata duhet te respektojne ligjet dhe normat qe rregullojne fushen e ndertimit, si dhe te sigurojne cilesine dhe sigurine e objekteve qe ndertojne ose rinovojne. Ata duhet te jene te sinqerte dhe te sakta ne deklarimin e cmimeve dhe kostove te ndertimit, duke mos bere abuzime apo manipulime me manualin. Ata duhet te perdorin manualin si nje udherrefyes dhe nje reference, por jo si nje dogme apo nje detyrim. Ata duhet te jene te hapur per te mesuar dhe per te permiresuar metodologjine e llogaritjes se kostos se ndertimit, duke u bazuar tek eksperienca dhe praktikat me te mira ne fushen e ndertimit. Ata duhet te jene te gatshem per te bashkepunuar dhe per te komunikuar me njesite e qeverisjes vendore, institucionet perkatese dhe subjektet e tjera qe operojne ne fushen e ndertimit, duke zgjidhur cdo konflikt ose mosmarreveshje ne menyre konstruktive.


Conclusion
Manuali I Cmimeve Te Ndertimit is a useful and important tool for the subjects that operate in the field of construction. It provides a unified and reliable basis for calculating the cost of construction, increasing transparency and competition in the market of construction. It also helps in planning and monitoring the budget of construction projects, reducing the risk of deviations and corruption. It contributes to the improvement of quality and standards of construction, ensuring compliance with technical and legal norms. It facilitates the activity of public or private subjects, as well as technical-financial control in the field of construction, offering an integrated and computerized system. Using Manuali I Cmimeve Te Ndertimit requires responsibility and care from the subjects that operate in the field of construction. They must respect the laws and norms that regulate the field of construction, as well as ensure quality and safety of the objects they build or renovate. They must be honest and accurate in declaring prices and costs of construction, avoiding abuse or manipulation with the manual. They must use the manual as a guide and a reference, but not as a dogma or an obligation. They must be open to learning and improving their methodology of calculating the cost of construction, based on experience and best practices in the field of construction. They must be ready to cooperate and communicate with local government units, relevant institutions and other subjects that operate in the field of construction, resolving any conflict or disagreement in a constructive way. ca3e7ad8fd


À propos

Bienvenue dans le groupe ! Vous pouvez communiquer avec d'au...

membres

bottom of page